သားစုိးေလး ဘေလာဂ္အား အားေပးခဲ့ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။။။။။။။။။။။။။။

Monday, June 18, 2012

One only dies once, and if one does not die well , a good opportunity is lost and will not present itself again.

လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ခါ သာေသရမယ္။ ေကာင္းေသာ ေသျခင္းမဟုတ္ရင္ အခြင့္အေရး ေကာင္းတခု ဆုံးရွံဳးရသလုိ ၊ေနာက္တႀကိမ္လည္း ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

There are no tyrants where there are no slaves.

မင္းဆုိးမင္းယုတ္မရွိတဲ့ေနရာမွာ ေက်းကၽြန္ေတြဆုိတာလည္း မရွိပါဘူး ။The youth is the hope of our future.

လူငယ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အနာဂါတ္ရဲ ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ပါ......


Truth does not need to borrow garments from error.

အမွန္တ၇ားလုပ္သူသည္ အမွားလုပ္သူေတြထံမွ အ၀တ္အစား ငွား ယူစရာမလုိေပ။

No comments: